PRIVACYVERKLARING

Wijnhandel Slijterij Brouwer vof

Wijnhandel Slijterij Brouwer vof is de verantwoordelijke voor de
persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.
Postadres: Tuindorpweg 40 b 3951 BG Maarn.
E-mailadres: info@wijnhandel-slijterij.nl
Telefoonnummer: 0343-441358
KvK-nummer: 57407096
Btw-nummer: NL852566839B01
Toezichthoudende autoriteit vergunningen: Gemeente

Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: Dhr. W.P.J. Brouwer.

Wijnhandel Slijterij Brouwer vof stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven
over het gebruik van persoonsgegevens op www.wijnhandel-slijterij.nl (hierna “de
website”), en alle aan de website gerelateerde domeinen.
Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu
geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke
contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met
persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te
gelden als persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op
enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker”).
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof draagt zorg voor passende maatregelen ter
bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan

privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:
Mail: info@wijnhandel-slijterij.nl
Tel: 0625193714.

2/7
Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de
Gegevensbescherming via:
Mail: administratie@wijnhandel-slijterij.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 31 januari 2023.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van Wijnhandel Slijterij Brouwer vof
kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
Voor en achternaam, telefoonnummer, mailadres en afleveradres.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de
gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor het afleveren van de bestelde producten.
In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de
verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende
grondslag:
De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde
door de gebruiker worden ingetrokken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de
gebruiker. (lid 1 sub b)
De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de
verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)
De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)
De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar
gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f)
De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:
3/7
Om fraude te voorkomen.

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door Wijnhandel Slijterij Brouwer vof worden verstrekt
aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde
doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die
noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Wijnhandel Slijterij Brouwer vof
gegeven opdracht aan de ontvangers.
In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde
doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde
beschermingsniveau worden bewaard.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor
commerciële doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden door Wijnhandel Slijterij Brouwer vof niet langer
gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen
waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten
aanzien van Wijnhandel Slijterij Brouwer vof.
De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten
kenbaar maken aan Wijnhandel Slijterij Brouwer vof middels één van de in deze
privacyverklaring genoemde contactgegevens van Wijnhandel Slijterij Brouwer vof of
van de Functionaris Gegevensbescherming.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij
het verzoek ongegrond of buitensporig is.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek
reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven
aan het verzoek.
4/7
De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk
of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.
a. Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg
over de gegevensverwerking.
Middels deze privacyverklaring verstrekt Wijnhandel Slijterij Brouwer vof informatie
over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen,
noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor
gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de
rechten van de gebruiker.
b. Recht van inzage
De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn
persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht,
inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot
de gebruiker:
de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens
worden doorgegeven;
de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
het recht om een klacht in te dienen.
Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,
wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof.
Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de
verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker
meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een
redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.
De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.
Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van
5/7
de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker
anders verzoekt.
Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan
de gebruiker verstrekt.
c. Recht op rectificatie
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren
of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.
Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te
corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Wijnhandel Slijterij Brouwer vof
opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op
de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige
inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Wijnhandel Slijterij
Brouwer vof verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de
gebruiker hierom verzoekt.
d. Recht op gegevenswissing
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens
door Wijnhandel Slijterij Brouwer vof te laten wissen, indien sprake is van één van de
in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien Wijnhandel
Slijterij Brouwer vof persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en
de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Wijnhandel Slijterij Brouwer
vof dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere
verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn
persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.
Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van
persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de
in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.
e. Recht op beperking van de verwerking
De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn
persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1
6/7
Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.
In het geval van de uitoefening van de beperking van de
persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:
met de toestemming van de gebruiker;
voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van
algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op
de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt
of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker.
Wijnhandel Slijterij Brouwer vof verstrekt de gebruiker informatie over deze
ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.
f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen
van Wijnhandel Slijterij Brouwer vof in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm en door te geven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Wijnhandel Slijterij Brouwer vof hem hierbij
hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening
gegevensbescherming genoemde situaties.
Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de
gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar
de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch
niet mogelijk is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot
gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader
van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Wijnhandel Slijterij Brouwer vof
opgedragen is.
De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de
rechten en vrijheden van derden.
g. Recht van bezwaar
De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken,
vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
7/7
door Wijnhandel Slijterij Brouwer vof.
In bovenstaand geval zal Wijnhandel Slijterij Brouwer vof staken met de verwerking
van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Wijnhandel Slijterij Brouwer vof
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die
zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die
verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de
gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens.
Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van
direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
h. Klachtrecht
De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met
betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Wijnhandel Slijterij
Brouwer vof bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de
gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke
wetgeving kunnen worden ingediend.
De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van
toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit
Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of
een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.
De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de
website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.